Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN spelen en plezier maken.

Dit zorgt voor een prettig leer- en speelklimaat. Zo kan ieder kind zich goed ontwikkelen.

Op de basisschool wordt onderwijs geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar. We zorgen daarbij voor een soepele overgang van de hele dagopvang of de peuterspeelzaal naar de basisschool. Op de basisschool doorloopt een leerling 8 groepen. Uw zoon of dochter zal dan ook geruime tijd op school doorbrengen. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen zich op Het Spectrum veilig en competent voelen.We werken samen vanuit een positief pedagogisch klimaat waarin ieder kind uniek mag zijn.

We wensen u en uw kinderen een fijne tijd op de basisschool!

Onderwijsconcept

Jonge kinderen leren vooral spelenderwijs en door zelf te ontdekken. In de onderbouw worden de activiteiten binnen een thema aangeboden. Een thema biedt volop gelegenheid voor een afwisselend aanbod, zodat kinderen volop kunnen spelen, oefenen en leren. Ook in de bovenbouw bieden wij een deel van de leerstof thematisch aan. Leerlingen werken samen in groepjes rondom een bepaald onderwerp. Het thema biedt volop gelegenheid om zelf te ontdekken en nieuwe dingen te leren.

Bij ons onderwijs gaan we uit van de totale ontwikkeling van een kind; sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch. Vaardigheden in rekenen, taal en lezen zijn essentieel; zij vormen de basis voor de andere vakken. Wij bieden het onderwijs in deze vakken op 3 niveaus aan. Op deze manier houden we oog voor de groep als geheel, maar is er ook aandacht voor de onderlinge verschillen in capaciteiten, vaardigheden en leerstijlen. Zo kunnen kinderen zich op hun eigen niveau optimaal ontwikkelen.

Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van leerlingen spelen een belangrijke rol. We willen kinderen bewust maken van hun eigen ontwikkeling door samen met leerlingen doelen te stellen en na te gaan of de doelen behaald zijn. Zo leren kinderen dat zij zélf ook onderdeel zijn van hun eigen leerproces.

We volgen en begeleiden kinderen, zodat ze met al hun talenten goed tot hun recht komen. Wij monitoren de resultaten van kinderen door middel van observaties en (onafhankelijke) toetsen. Deze gegevens worden geanalyseerd zodat in kaart gebracht kan worden hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet volgens een vast patroon en is mede afhankelijk van hun capaciteiten. Er zullen dus verschillen zijn. De ene leerling heeft meer ondersteuning nodig dan de andere leerling. We proberen zo goed mogelijk met die verschillen om te gaan door in te spelen op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen.

Thematisch onderwijs

Spelen = leren
In groep 1/2 wordt alle leerstof thematisch aangeboden en leren de kinderen vooral spelenderwijs. Bij het werken met thema’s staat een onderwerp centraal. De leerlingen van groep 1/2 krijgen taal-en rekenactiviteiten rondom dit thema aangeboden. Daarnaast is er volop gelegenheid om te spelen en te ontdekken in de verschillende activiteitenhoeken. Deze hoeken worden naar aanleiding van het thema ingericht en regelmatig met andere activiteitenhoeken afgewisseld.

Het werken in thema’s is in groep 3 met name gericht op het leren lezen. De methode Veilig Leren lezen werkt met kernen waarin een thema centraal staat. Op deze manier worden er binnen een kern verschillende woordjes aangeboden. In groep 3 wordt ook nog regelmatig in activiteitenhoeken gespeeld en geleerd. In deze hoeken worden taal-, reken,- en spelactiviteiten aangeboden binnen het thema.

In groep 4 t/m 8 worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek thematisch aangeboden. De leerlingen werken in kleine groepjes aan een project. Zij krijgen hierbij ruimte om zelf te ontdekken, vragen te stellen en informatie in te winnen. De leerlingen verwerken wat zij geleerd hebben op een creatieve manier, bijvoorbeeld door het maken van een muurkrant of een powerpointpresentatie.

Ouderbijdrage
Het onderwijs in Nederland wordt betaald door de rijksoverheid. Er wordt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor extra leerlingenactiviteiten (€ 35,-), schoolreis (€ 25,-) en het groep 8 kamp (€ 65,-). 
Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?