Ouderportaal

Samen met ouders

Samen met ouders

SAMEN met ouders werken we aan de ontwikkeling van onze kinderen en aan de ontwikkeling van Het Spectrum. We maken dankbaar gebruik van de expertise en hulp van ouders. Wij betrekken u graag bij het organiseren van activiteiten en het begeleiden van uitstapjes. Daarnaast kunt u ook meedenken en meepraten over Het Spectrum als organisatie. En natuurlijk gaan we regelmatig met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.


Contact met pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Op de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang staan, als u uw kind op komt halen, pedagogisch medewerkers voor u klaar om u op de hoogte te brengen van de bijzonderheden van die dag. U kunt uw vragen stellen en eventuele opmerkingen aan de pedagogisch medewerker doorgeven. U bent welkom om een kijkje in de groep te nemen, en u wordt bij bijzondere gelegenheden uitgenodigd om aanwezig te zijn. U wordt 1x per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk oudergesprek om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Ouders van kinderen die meer ondersteuning nodig hebben worden vaker uitgenodigd voor een gesprek. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.

Op basisschool Het Spectrum kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht voor vragen en opmerkingen. Wij vragen u dit zoveel mogelijk aan het einde van de middag te doen. Zo kan het lesprogramma op tijd starten. Een paar keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een inloopkwartiertje. U kunt dan een kijkje nemen in de groep van uw kind. Aan het begin van het schooljaar is een algemene informatieavond, daarin krijgt u informatie over onze manier van werken en de leerstof voor dat leerjaar. U wordt 2 x per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk oudergesprek om de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter te bespreken. Ouders van leerlingen waarbij meer ondersteuning nodig is, worden vaker op school uitgenodigd voor een gesprek. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.

U kunt uiteraard ook zelf een afspraak maken met de pedagogisch medewerker of de leerkracht van uw zoon of dochter.

IKC RAAD

Aan elk Integraal Kindcentrum  is een IKC Raad (Intergraal Kindcentrum Raad) verbonden. In de IKC raad hebben zowel ouders als personeelsleden zitting. De schooldirecteur is adviseur en voert namens de Voorzitter van het College van Bestuur overleg met de IKC Raad. De voorzitter van de IKC raad is Tamara Robbemond.

De IKC raad denkt kritisch mee over het beleid en de dagelijkse praktijk van de school. Al naar gelang het onderwerp heeft de IKC raad adviesrecht of instemmingsrecht over schoolse zaken.

De vergaderingen van de IKC Raad zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, dan bent u van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via ikcraad@kindcentrumhetspectrum.nl 

Schoolboekwinkel

De commissie schoolboekwinkel bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. Zij willen het leesplezier van kinderen stimuleren. 1 á 2 keer per jaar wordt er een schoolboekwinkel georganiseerd. Van de opbrengst van de boekverkoop komt tien procent ten goede aan Het Spectrum. Hiervan worden nieuwe (voor-)leesboeken voor in de groep aangeschaft. Heeft u nog vragen of lijkt het u leuk om onze commissie te versterken dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

Luizencommissie

Na elke vakantie worden op basisschool Het Spectrum alle kinderen en leerkrachten gecontroleerd op hoofdluis. Wordt er bij een kind hoofdluis geconstateerd, dan wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders, zodat zij tot behandeling over kunnen gaan. De controle op hoofdluis wordt door ouders gedaan, wilt u hierbij helpen, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw zoon / dochter.