Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Op de peuterspeelzaal zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar uit de wijk van harte welkom om te komen. De peuterspeelzaal van het Spectrum is gehuisvest op Boslaan 1. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten van groep 1/2. Zij stemmen samen de thema’s, waarmee gewerkt wordt, op elkaar af. Op deze manier creëren zij een aansluiting tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Wanneer uw kind is geplaatst bij de peuterspeelzaal, nodigen wij u rond zijn of haar derde verjaardag uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek bij de basisschool.

Spelen = leren

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand het VVE-programma ‘Startblokken’. Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE-activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Als onderdeel van het VVE programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden.

De pedagogisch medewerkers houden een ontwikkelgesprek met de ouders. Ze gebruiken hiervoor de BOSOS (peuterobservatiesysteem). De schriftelijke overdracht van de observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Voor doelgroepkinderen* wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.

Doelgroepkinderen

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Dit zijn:

kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘doelgroepkind’.
Deze kinderen mogen de peuterspeelzaal op vier in plaats van twee vaste dagdelen per week bezoeken. Een van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Het contact met de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal is daarbij erg belangrijk.

Indien uw kind een doelgroepkind is, ontvangt u op het consultatiebureau een verwijzing voor de peuterspeelzaal. Wij informeren het consultatie-bureau over de plaatsing van de kinderen die, op basis van een verwijzing, bij ons zijn aangemeld als doelgroepkind. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en hanteren een privacyreglement.

Brengen en ophalen peuterspeelzaal

Wij vragen u om de openingstijden van het kindcentrum te respecteren. Het contact met de pedagogisch medewerkers tijdens het brengen en halen van uw kind vinden wij belangrijk. We vragen u om daarvoor de tijd te nemen. U kunt mededelingen en wetenswaardigheden over de ontwikkeling van uw kind uitwisselen. Op de plaatsingsformulier geeft u aan wie uw kind gewoonlijk komt ophalen en wie hiertoe in geval van nood ook gemachtigd is. Als uw kind wordt opgehaald door een andere dan de door u vermelde personen, dient u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw kind anders niet meegeven.

Contact en openingstijden

Peuterspeelzaal Het Spectrum
Boslaan 1
3134 XC  Vlaardingen

De peuterspeelzaal is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 010 – 435 66 08. U kunt ook uw vraag stellen via het contactformulier of een rondleiding aanvragen.

Openingstijden en koppeldagen
De peuterspeelzaal is geopend in de ochtend. We werken met koppeldagen, zodat de kinderen op beide dagen dezelfde kinderen ontmoeten.
Maandag en donderdag (08:45 – 12:45 uur)
Dinsdag en vrijdag (08:45 – 12:45 uur)

De peuterspeelzaal is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties en op nationale feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten. Uw kind bezoekt de peuterspeelzaal acht uur per week ( vier uur per dagdeel). Doelgroepkinderen komen vier dagdelen per week.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor peuterspeelzaal kunt u terecht bij de afdeling service & verkoop op het UN1EK servicebureau. Deze afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 010-3122015 (ma, woe, don van 09.00 tot 13.00)

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?