Ouderportaal

Groepssamenstelling BSO

Groepssamenstelling BSO

De kern van onze dienstverlening speelt zich af in groepsverband. Binnen ons kindercentrum werken we met leeftijdsgroepen in de buitenschoolse opvang. Dit betekent herkenning voor de kinderen onderling en vaak ook gedeelde interesses. In de Wet Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over het aantal kinderen per pedagogisch medewerker en over de omvang van de groep.

Voor buitenschoolse opvang gelden de volgende regels:

  • één pedagogisch medewerker per tien (aanwezige) kinderen.
  • Als er kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar in de stamgroep zitten, geldt een maximale groepsgrootte van twintig kinderen. Bij groepen die uitsluitend uit kinderen van 8-12 jaar bestaan geldt dat in de leidster-kind ratio, in plaats van een beroepskracht, een extra volwassene als derde beroepskracht kan worden ingezet (bijvoorbeeld dertig kinderen met twee pedagogisch medewerkers en een extra volwassene, die meewerkt in het primaire proces).
  • De kinderen kunnen bij activiteiten de groep verlaten. Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie, blijft van kracht. De op de locatie aanwezige pedagogisch medewerkers houden zich bezig met taken die direct met de kinderen te maken hebben.
  • Voor buitenschoolse opvang kunnen ten hoogste een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de leidster-kindratio is vereist, maar ook nooit minder dan de helft van het aantal benodigde leidsters. Is er in zo’n situatie slechts één leidster in het kindercentrum, dan is er ter ondersteuning ten minste één andere volwassene als achterwacht in het kindercentrum aanwezig. Beslaat de opvang van de kinderen de gehele dag, dan geldt voor de afwijking van de leidster-kind ratio hetzelfde als bij de dagopvang