Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Het centraal pedagogisch beleid van Un1ek is gebaseerd op de theorie van Vygotski: kinderen leren nieuwe vaardigheden in de zone van naaste ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers creëren een omgeving waar kinderen gevarieerd kunnen spelen. Zij luisteren en kijken naar kinderen. Door aan kinderen de juiste vragen te stellen, de juiste materialen te geven en de juiste handelingen voor te doen, stimuleren zij kinderen in hun brede ontwikkeling.


Pedagogisch werkplan

Het centraal pedagogisch beleid van Un1ek is voor iedere locatie uitgewerkt in een pedagogisch werkplan. In het pedagogisch werkplan wordt o.a. beschreven hoe de groepen op locatie eruit zien, hoe vorm wordt gegeven aan het “open-deurenbeleid” en het “vier-ogen principe”, wat de huis- en groepsregels zijn en welke activiteiten er buiten de groep plaatsvinden. Dit vind u op de website van www.kindcentrumhetspectrum.nl.

In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische basisdoelen voor kinderopvang vastgelegd:

  1. Emotionele veiligheid: een veilige basis waar kinderen zich kunnen ontspannen en waar zij zichzelf kunnen zijn. Het gaat hierbij om zowel fysieke als sociale veiligheid.
  2. Persoonlijke competentie: het ontwikkelen van persoonskenmerken als zelfvertrouwen, zelfstandigheid en veerkracht waarmee men problemen kan aanpakken.
  3. Sociale competentie: ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met anderen.
  4. Waarden, normen, cultuur: het zich eigen maken van de cultuur, de waarden en normen van de maatschappij waarin men leeft.


Vier-ogen principe:

We werken volgens het vier-ogen principe: er zijn t.a.t. minimaal 2 personen bij de groep.
Tijdens de haal en brengmomenten zijn de ouders het 2e paar ogen (4 ogen principe)
Wanneer er op andere momenten van de dag iemand alleen in een ruimte is met kinderen staat er een babyfoon aan waardoor collega’s mee kunnen luisteren.
De locatie heeft verder veel open ruimtes waardoor collega’s elkaar goed kunnen zien. De badkamer wordt door twee groepen gebruikt en is een ruimte met veel ramen.
Iedere dag is er een ondersteunend medewerker in huis en zijn er leerlingen en stagiaires op de verschillende groepen aan het werk. Ook de manager van de locatie loopt op meerdere momenten de groepen of andere ruimtes van de locatie in.