Spelen = leren

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand het VVE-programma ‘Startblokken’. Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE-activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Als onderdeel van het VVE programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden.

De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met ouders. De schriftelijke overdracht van de observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Voor doelgroepkinderen* wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.