Spelen = leren

Kinderen leren door te spelen. Bij de hele dagopvang bieden we voor- en vroegschoolse educatie in alle groepen. Dit betekent dat we spelenderwijs allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, aan de hand van wisselende thema’s. De thema’s stemmen we binnen Het Spectrum af met de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool. Zo wordt de doorgaande leer-en ontwikkellijn van de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar het basisonderwijs gewaarborgd. De pedagogisch medewerkers volgen alle kinderen in hun ontwikkeling en begeleiden hen in hun spel. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Zo kunnen kinderen de hele dag door spelenderwijs leren.

Als onderdeel van het VVE programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden.

De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met ouders. De schriftelijke overdracht van de observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Voor doelgroepkinderen* wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.