Onderwijsconcept

Jonge kinderen leren vooral spelenderwijs en door zelf te ontdekken. In de onderbouw worden de activiteiten binnen een thema aangeboden. Een thema biedt volop gelegenheid voor een afwisselend aanbod, zodat kinderen volop kunnen spelen, oefenen en leren. Ook in de bovenbouw bieden wij een deel van de leerstof thematisch aan. Leerlingen werken samen in groepjes rondom een bepaald onderwerp. Het thema biedt volop gelegenheid om zelf te ontdekken en nieuwe dingen te leren.

Bij ons onderwijs gaan we uit van de totale ontwikkeling van een kind; sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch. Vaardigheden in rekenen, taal en lezen zijn essentieel; zij vormen de basis voor de andere vakken. Wij bieden het onderwijs in deze vakken op 3 niveaus aan. Op deze manier houden we oog voor de groep als geheel, maar is er ook aandacht voor de onderlinge verschillen in capaciteiten, vaardigheden en leerstijlen. Zo kunnen kinderen zich op hun eigen niveau optimaal ontwikkelen.

Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van leerlingen spelen een belangrijke rol. We willen kinderen bewust maken van hun eigen ontwikkeling door samen met leerlingen doelen te stellen en na te gaan of de doelen behaald zijn. Zo leren kinderen dat zij zélf ook onderdeel zijn van hun eigen leerproces.

We volgen en begeleiden kinderen, zodat ze met al hun talenten goed tot hun recht komen. Wij monitoren de resultaten van kinderen door middel van observaties en (onafhankelijke) toetsen. Deze gegevens worden geanalyseerd zodat in kaart gebracht kan worden hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet volgens een vast patroon en is mede afhankelijk van hun capaciteiten. Er zullen dus verschillen zijn. De ene leerling heeft meer ondersteuning nodig dan de andere leerling. We proberen zo goed mogelijk met die verschillen om te gaan door in te spelen op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen.