Tussenschoolse opvang

Inschrijven

U kunt uw kind hier inschrijven voor tussenschoolse opvang.

Kosten

Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden. U kunt een abonnement nemen voor vaste dagen, het overblijven kost dan € 2,85 per keer. Of u kunt kiezen voor een strippenkaart. Dan wordt er per keer afgerekend. Met een strippenkaart betaalt u € 3,35 per keer. Voor zowel het abonnement als de strippenkaart geldt: meld uw kind a.u.b. op tijd af via het ouderportaal van Kindplanner.

Op de tussenschoolse opvang zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Aan-/afmelden

Af-/aanmelden voor de TSO  kan ’s ochtends tot 08:30 uur via het ouderportaal van Kindplanner. U meldt uw kind af als u gebruik maakt van een abonnement en uw kind die dag niet naar de TSO komt. U meldt uw kind aan als u gebruik maakt van een strippenkaart en uw kind die dag naar de TSO komt. Let op: u kunt uw kind vanaf 2018 niet meer telefonisch aan- of afmelden. 

Contact

Voor algemene vragen over tussenschoolse opvang kunt u bellen naar de TSO coördinator via telefoonnummer 06 – 15 96 70 91 (u spreekt de voicemail in).

Lunch

U geeft uw kind in een broodtrommel zelf brood en eventueel fruit mee. Voor drinken wordt gezorgd. De kinderen kunnen kiezen uit melk,karnemelk, sinaasappelsap of appelsap. Alle kinderen zitten aan tafel. Wat uw kind niet opeet, wordt weer mee teruggegeven. Snoep is niet toegestaan. Voor de maaltijd gaan de kinderen (indien nodig) naar het toilet en wassen de handen. Tijdens de maaltijd blijft iedereen aan tafel. De maaltijd wordt begonnen met (gelegenheid tot) een gebed.

TSO team

Het TSO team bestaat uit pedagogisch medewerkers van het IKC en vrijwillige TSO medewerkers. Per medewerker worden 10 – 15 kinderen opgevangen. Kinderen van TSO medewerkers kunnen op de dagen dat hun ouders actief zijn als TSO medewerker gratis overblijven. Deze kinderen worden niet meegeteld voor de inzet van het aantal TSO medewerkers. Per locatie zijn minimaal twee TSO medewerkers aanwezig.

TSO locatie

De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 blijven over in de locatie aan de Wilhelminastraat; zij worden uit de klas opgehaald door TSO medewerkers. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 komen zelfstandig naar de TSO ruimte aan de Boslaan.

Binnen- en buitenspelen

Na het eten helpen de kinderen met opruimen. De TSO medewerkers dragen zorg voor de TSO ruimte, waken voor vernielingen en laten de ruimte veeg- en speelschoon achter. De kinderen gaan normaal gesproken na het eten naar buiten. Bij slecht weer kan in de TSO-ruimte worden gespeeld, getekend, geknutseld en/of gelezen.  Ook tijdens de TSO houden we ons aan de gedragsafspraken van het IKC. We letten op ons taalgebruik, er wordt niet gepest en we zijn samen verantwoordelijk voor een gezellig uur. De TSO medewerkers hanteren dezelfde regels en maken geen onderscheid tussen de kinderen. Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt tijdens de TSO, wordt de procedure “Gedragsregels tijdens de TSO” gevolgd. In een logboek houden de medewerkers evt. incidenten, afspraken of bijzonderheden bij. Zowel binnen als buiten is er altijd toezicht van de TSO medewerkers.

Procedure gedragsregels TSO

1. De vrijwilliger spreekt het kind aan op het ongewenste gedrag. De vrijwilliger meldt na afloop het incident bij de coördinator. De coördinator en vrijwilliger bespreken hoe om te gaan met het ongewenste gedrag.
2. Indien het kind wederom ongewenst gedrag laat zien, neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator. De coördinator meldt het incident bij de leerkracht en neemt daarna contact op met de ouders.
3. Bij herhaling van het ongewenste gedrag krijgt het kind een officiële waarschuwing (=brief) mee naar huis waarin staat vermeld dat het kind bij een volgende melding voor bepaalde tijd geen gebruik kan maken van TSO. De brief wordt meegegeven en ondertekend door de coördinator.
4. Bij de volgende melding krijgt het kind een brief mee naar huis waarin ouders op de hoogte worden gesteld van de tijdelijke schorsing. De brief wordt ondertekend door de coördinator.
5. Als alle stappen zijn genomen en er is geen positieve kering in het gedrag dan wordt er overgegaan tot definitieve schorsing van TSO. Dit besluit wordt genomen in gezamenlijk overleg met de directie en de coördinator. De coördinator maakt de schorsing middels een brief kenbaar aan de ouders.

Overleg

De TSO coördinator heeft in ieder geval twee keer per jaar overleg met de directie van het IKC. Vier keer per jaar is er een vergadering van de TSO medewerkers en de TSO coördinator. De coördinator neemt hiertoe het initiatief. Het reglement tussenschoolse opvang wordt minimaal éénmaal per schooljaar door de TSO coördinator tijdens het overleg met de directie bekeken en zonodig, met toestemming van de IKC raad, aangepast.